6121320.pdf (2.75 MB)
Download file

Supplementary document for Bifacial metasurface enabled pancake metalens by polarized space folding - 6121320.pdf

Download (2.75 MB)
journal contribution
posted on 2022-11-22, 16:14 authored by Chen Chen, Xin Ye, Jiacheng Sun, Yuxin Chen, Chunyu Huang, Xingjian Xiao, Wange Song, Shining Zhu, Tao Li
Supplement 1

History

Usage metrics

Categories

Licence

Exports