5541172.pdf (2.03 MB)
Download file

Supplementary document for Circular-dichroism enantiomers assisted Full-Poincaré Polarization wavefront manipulation metasurface - 5541172.pdf

Download (2.03 MB)
journal contribution
posted on 23.11.2021, 18:05 by Yang Cheng, Yongfeng li, he wang, Jiafu Wang, Weipeng Wan, Qi Yuan, Lin Zheng, Jieqiu Zhang, Shaobo Qu
Supplemental Document

History