Optica Publishing Group
Browse
Supplement 1.zip (200.08 kB)
Download file

Supplement 1.zip

Download (200.08 kB)
media
posted on 2023-05-24, 20:48 authored by Yongmin Li, Yan Tian, yu zhang, Shuaishuai Liu, Pu Wang, Zhenguo Lu, Xuyang Wang
Supplemental Document of the main text

History

Usage metrics

    Categories

    Licence

    Exports